Όροι χρήσης & Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενημέρωση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1β) και 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) είναι απαραίτητη για τη διενέργεια διαιτολογικών πράξεων  η τήρηση αρχείου, στο οποίο καταγράφονται τα εξής: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση πελάτη, ηλεκτρονική διεύθυνση πελάτη, ημερομηνίες επίσκεψης, σωματομετρικά στοιχεία (βάρος, ύψος, διαστάσεις σώματος, μετρήσεις λίπους, μυϊκής μάζας, κ.λ.π), λόγος της επίσκεψης, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων, διαιτολόγια.  Το αρχείο αυτό τηρείται, για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας.

Ο διαιτολόγος τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Ως πελάτης αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης πενταετίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλον διαιτολόγο).

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, ο διαιτολόγος οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του φακέλου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας  είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως ο διαιτολόγος να απαντήσει  θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του nutrihive